Wojskowe Koło Łowieckie

Batalion

nr 510 w Grójcu

Newsletter

Dopisz się do naszej bazy mailingowej aby być na bieżąco z informacjami z naszego koła.


Odsłon 40043

Obwody

            Wojskowe Koło Łowieckie nr 510 " BATALION" w Grójcu gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich . Pierwszy to obwód nr 491 typowy obwód polny, drugi to obwód nr 548 obwód leśno-polny.

CHARAKTERYSTYKA OBWODU nr 491             

           Obwód łowiecki nr 491 „ położony jest w powiecie grójeckim , na terenie nadleśnictwa Grójec oraz gmin Grójec, Jasieniec i Chynów .  Powierzchnia obwodu wynosi 4480 ha w tym udział gruntów leśnych wynosi 4,2% pozostałą część obwodu stanowią sady i uprawy  rolne Przez teren obwodu przepływa rzeka Kraska . W 40% łowisko jest wygrodzone w sposób uniemożliwiający prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej  (są to ogrodzone sady i teren giełdy samochodowej ) .  Podstawową populacją zwierzyny łownej jaka była do tej pory, był zając używając słowa „była" mam na myśli stale zmniejszający się stan pogłowia tego gatunku . Prowadzone ostatnio inwentaryzacje wskazują , że w łowisku bytuje 0,8 zająca na 100 ha . Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać  w wysokiej chemizacji przy intensywnych uprawach sadowniczych , zwiększającą się siecią dróg  i zwiększającym się pogłowiem różnego rodzaju drapieżników .  Bażant jest gatunkiem najliczniej pozyskiwanym przez myśliwych koła. Koło prowadzi politykę corocznego zasilania łowiska bażantem pochodzącym z hodowli.   Kuropatwa , kurak który jeszcze niedawno był najliczniej występującym ptactwem łownym w obwodzie . Dziś jest to  kurak potrzebujący całorocznej opieki . Stan kuropatwy kształtuje się na poziomie niskim. W obwodzie bytuje także sarna oraz od niedawna dzik. W obwodzie posiadamy 10 ambon, 9 półek wolnostojących, 18 paśników, 18 lizawek. W sezonie 2016/2017 w obwodzie wułożono 3 tony kukurydzy i 5 kg soli.

  Podłowczym na obwodzie nr 491 jest kolega Jakub OLAK

    CHARAKTERYSTYKA OBWODU nr 548

     Obwód łowiecki  548 położony  w powiecie grójeckim , na terenie nadleśnictwa Grójec ,oraz  gmin Nowe Miasto i Odrzywół . Powierzchnia obwodu wynosi 4476 ha w tym około 57 % powierzchni obwodu stanowią grunty leśne .Pozostała część obwodu to grunty rolne  V i VI klasy .  Lasy  to w przeważającej części lasy państwowe położone we wschodniej części  i małe kompleksy stanowiące własność prywatną położone głównie w części zachodniej obwodu. Na terenie obwodu swoje koryta mają rzeki :

  1.  Pilica w części północnej .
  2. Drzewiczka  przepływająca przez środek obwodu.
  3. Kiełcznica stanowiąca częściowo granice zachodniej części obwodu.

           Rzeka Pilica  w znacznym stopniu wpływa na charakter obwodu tworząc swoisty azyl w którym  w okresie  intensywnego zbierania runa leśnego zwierzyna ma schronienie .  Przeważającym typem środowiskowym lasu jest bór świeży i bór mieszany z sosną jako głównym gatunkiem  panującym.   W części zachodniej  w lasach prywatnych przeważają drzewostany  do 50 – 60  lat tworząc jednowiekowe kilku hektarowe monolity . Obwód jest zasiedlony przez następujące gatunki zwierzyny łownej

  1.   Zwierzyna gruba  to jelenie , sarny , dziki ( w obwodzie bytuje także łoś).
  2.   Zwierzyna drobna to lisy , zające , jenoty , borsuki , piżmaki , kuny.
  3.   Ptactwo to słabo zasiedlony bażant  i kuropatwa, częściej występuje    kaczka oraz grzywacz.  

      W obwodzie posiadamy  36 ambon, 21 półek wolnostojących, 18 paśników i 18 lizawek . W sezonie 2016/2017 wyłożyliśmy 5 ton kukurydzy, 15 ton buraków cukrowych, 120 ton wytłoków oraz 15 kg soli.         

 Łowczym  na obwodzie nr 548 jest kolega Janusz MARKIEWICZ

     dodał Zbigniew Adamski